Angiologická ambulancia VenaSum

Moderné centrum liečby kŕčových žíl Kontakt : +421 948 012 569 | info@venasum.com

Posledné aktuality
Lymfedém liečba

Lymfedém


Lymfedém je lymfatický opuch ktorejkoľvek časti mäkkých tkanív tela, najčastejšie sa však vyskytuje na končatinách. Ide o poruchu drenážnej funkcie lymfatických ciev, keď v postihnutej oblasti dochádza k hromadeniu tekutiny v medzibunkovom priestore. Tá pri dlhšom trvaní lymfostázy vyvoláva chronický zápal a prestavbu normálneho tkaniva na väzivo.
Je spôsobený v dôsledku zníženej transportnej kapacity lymfatického systému, vývojovej poruchy lymfatických ciev, nádorový ochorením, úrazmi, zápalmi, alebo nadmernou produkciou lymfy.


Poškodzuje pacienta po fyzickej ako aj po psychickej stránke. Patrí medzi závažné chronické ochorenie lymfatického systému a pokiaľ nie je správne liečený tak progreduje a významne obmedzuje kvalitu života pacienta, dokonca môže viesť až k trvalej invalidite. Zaťažuje pacienta na celý život, pretože je to v podstate ochorenie liečiteľné, ale nie vyliečiteľné. To však neznamená, že nie je liečiteľné. Toto je fakt s ktorým musia byť všetci pacienti s lymfedémom oboznámení a vedení tak k aktívnej spolupráci.


Primárny (vrodený) lymfedém je spôsobený vrodenou poruchou vývoja lymfatických ciev. Nemusí byť viditeľný po narodení, ale môže sa prejaviť až v puberte v dôsledku hormonálnej stimulácie, dokonca až v dospelosti okolo 35 roku života. Začína väčšinou na periférii. Postihnuté sú častejšie ženy.


Sekundárny (získaný) lymfedém je spôsobený druhotným postihnutím lymfatického systému, ktoré ma za následok zablokovanie odtoku lymfy, čo následne vedie k lymfatickej hypertenzii a tá ma za následok zníženie vstrebávania lymfy z medzibunkového priestoru a nedostatočnú funkciu chlopní.


Hlavné vyvolávajúce faktory sú extenzívne operačné výkony najmä u pacientiek operovaných pre nádory prsníka a krčka maternice s odobratím lymfatických uzlín. Lymfedém horných končatín vznikajúci sekundárne po chirurgickej liečbe a ožarovaní u rakoviny prsníka sa vyskytuje u 20 % liečených pacientiek. Ďalej medzi vyvolávajúce faktory patrí ožarovanie, zápaly, popáleniny a iné úrazy. Lymfedém vzniká väčšinou na jednej končatine, a postupne sa šíri do periférie. Rovnako často sú postihnutí muži aj ženy.
Diagnóza sa opiera o anamnestické údaje, klinické vyšetrenie a vhodné je znáznornenie lymfatického systému vyšetrením lymfoscintigrafiou. Doplňujúce vyšetrenia sú magnetická rezonancia, CT a sonografia. Dôležitá je včasná diagnostika pretože významne zvyšuje úspech liečby v čase, keď ešte nie sú vyvinuté nezvratné zmeny a prestavby kože a podkožia ako sú chronické zápaly, a väzivová prestavba.


Ak sa lymfedém včas nelieči, vedie k postupnej fibrotizácii podkožia. Na tomto poškodenom teréne potom môže vo vzácnych prípadoch dôjsť k rozvoju vredu – ulcus cruris lymphaticum. Tieto ulcerácie bývajú väčšinou v oblasti predkolenia.
Základom liečby je vždy komplexná dekongestívna terapia (bandáže a kompresívne systémy, manuálne lymfodrenáže a prístrojová presoterapia), ktorá sa dopĺňa špeciálnym cvičením a dôslednou starostlivosťou o kožu končatiny. Dôležitá je prevencia infekcie podkožia.